Vedtægter for foreningen ”Vejle Musical Teater”

§1–Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vejle Musical Teater og er hjemmehørende i Vejle Kommune.

 

§2 – Foreningens formål

Foreningen Vejle Musical Teaters formål er:

·         at danne ramme om et aktivt dramatisk arbejde og med dette som grundlag, at udøve teatervirksomhed på amatørbasis

·         at producere en stor musical om året i Vejle Musikteater.

·         at et eventuelt overskud fra disse produktioner, går til StageFront – musicalskolen i Vejle, med henblik på yderligere talentudvikling. Overskud beregnes, når der er afsat midler til opstart af næste forestilling

·         at skærpe og udvikle medlemmernes interesse, respekt og talent for teaterliv.

·         at bestræbe sig på at indgå i et tæt samarbejde med andre amatørteatergrupper, både indenfor det primære dækningsområde, men også udenfor.

 

§3–Optagelse af medlemmer

Som medlem af Vejle Musical Teater kan optages alle, der kan godkendes af foreningens bestyrelse. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Det er en forudsætning at man er aktivt medlem for at kunne deltage i foreningens aktiviteter. Medlemskab af foreningen Vejle Musical Teater kan tegnes på flg. måder:

 

1.    Aktivt medlemskab for de der vælger at være aktive i foreningen

2.    Foreningsmedlemskab for foreninger, sammenslutninger m.v. der kollektivt ønsker at støtte foreningen

 

§4 - Kontingent

Det årlige kontingent opkræves hvert år i september, med betalingsfrist senest 1. november i året. Udmeldelse af foreningen sker automatisk såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. november 

Vejle Musical Teater tegnes af formanden, ved dennes fravær af næstformanden. Ved økonomiske dispositioner, indgåelse af lejemål / kontrakter m.v. tegnes foreningen af formanden, ved dennes fravær af næstformanden, samt kassereren. Kassereren har fuldmagt til at betale foreningens godkendte regninger.

 

§5–Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse der består af 5 medlemmer, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

 

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden i lige år og kassereren i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og 1 ulige år.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Formand, næstformand, kasserer og sekretær skal alle være myndige.

 

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. Der føres referat over bestyrelsesmøderne. Dagsordenen til de ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde flg. punkter:

 

1.    godkendelse af referat fra sidste møde

2.    siden sidst i foreningen

3.    kommende projekter

4.    indkomne forslag

5.    meddelelser fra formanden

6.    orientering fra kassereren

7.    eventuelt

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmerne, ud over formanden, er til stede.

 

§6 – Tegningsregler

Vejle Musical Teater tegnes af formanden, ved dennes fravær af næstformanden. Ved økonomiske dispositioner, indgåelse af lejemål / kontrakter m.v. tegnes foreningen af formanden, ved dennes fravær af næstformanden, samt kassereren. Kassereren har fuldmagt til at betale foreningens godkendte regninger.

 

 §7 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt inden 15. november Indkaldelse og dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside med min. 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

§8–Dagsorden generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v / kassereren

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg i lige år:       formand + 2 bestyrelsesmedlemmer

                                   Valg i ulige år:              kasserer + 1 bestyrelsesmedlemmer

                                   Valg hvert år:               2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer,

2 revisorsuppleanter

7.    Eventuelt

 

§9 – Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Bestyrelsen sørger for der føres referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og formand. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer i § 12 samt § 13. For at være stemmeberettiget, skal man være fyldt 15 år samt været betalende medlem forud for generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan en forældre, til medlemmer under 15 år, stemme på barnets vegne.

 

§10–Ekstraordinærgeneralforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1 / 3 af foreningens aktive medlemmer fremsender skriftlig begæring herom indeholdende motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelse af begæringen herom. Indkaldelsesproceduren er den samme som ved ordinær generalforsamling.

 

§11–Regnskab/revision

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til og med 30. juni. Regnskabet føres af kassereren. Regnskabet skal senest 3 uger før generalforsamlingen revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§12–Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. For at ændringer kan gennemføres, skal mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemme for.

 

§13–Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen Vejle Musical Teater, kan kun ske ved to på hinanden følgende, med mindst 21 dages mellemrum, indkaldte generalforsamlinger, hvor mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for foreningens opløsning. Eventuelle aktiver i foreningen skal, efter generalforsamlingens valg, en eller flere foreninger/sammenslutninger i Vejle Kommune, der udfører børne-/ungdomsarbejde.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. april 2004 – samt ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 3. maj 2006, marts 2010, 31. marts 2014 og maj 2017